மே 18 – தமிழீழத் தேசிய துக்க நாள் – 2020

Africa Asia Australia Business Canada Europe Health Latin America Middle East New York News Science Tech Trending UK USA World

Mullivaikal

Watch live on : * http://tgte.tv/ * http://naathamnews.com/?p=578 * https://lankasrimarket.com/adpage/100753 * http://www.francetamils.com/?p=3491

NEW YORK, USA, May 17, 2020 /EINPresswire.com/ —

மே18 – தமிழீழத் தேசிய துக்க நாள் – 2020

* உலகத்தமிழர்களின் முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் கூட்டம் *
(US) New York : 8:00am / UK 1:00 pm / Europe 2:00pm / Sri lanka – India 5:30pm

* கிழக்கு தீமோர் ஜனாதிபதி பங்கெடுக்கும் முள்ளிவாய்க்கால் நினைவுப்பேருரை *
(US) New York: 11 am, UK 4:00 pm / Europe : 5 pm , Sri lanka – India9:30 pm

இரண்டு முக்கிய நிகழ்வுகளையும், கீழ்வரும் இணையத்தளங்கள் வழி நேரடியாக காணலாம்.

* http://tgte.tv/

* http://naathamnews.com/?p=578

* https://lankasrimarket.com/adpage/100753

* http://www.francetamils.com/?p=3491

Transnational Government of Tamil Eelam
TGTE
+1 614-202-3377
email us here
Visit us on social media:
Facebook
Twitter

Leave a Reply